Pro Politica

Prima zi pentru depunerea listelor de partid: Atribuțiile Instituției Prefectului în perioada electorală

Numerotarea circumscripțiilor electorale din județ se face de către prefect, prin ordin. Numerotarea se face începând cu municipiul reședință de județ și continuă cu celelalte orașe și comune, în ordinea alfabetică a fiecărei categorii de unități administrativ-teritoriale.

• Componența nominală a comisiilor tehnice județene pentru coordonarea activităților de organizare a alegerilor locale se stabilește de prefect, prin ordin.

• Președintele Consiliului Județean asigură, sub coordonarea prefectului, sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție județeană, precum și materiale de protecție sanitară pentru desfășurarea activității acestora.

• Primarii asigură, sub coordonarea prefectului, sediile și dotarea tehnico-materială ale birourilor electorale de circumscripție comunală, orășenească, municipală.• Sediile birourilor electorale de circumscripție sunt stabilite de prefect, prin ordin, în cel mult 10 zile de la data intrării în vigoare a HG 577/2020.

• Instituția Prefectului asigură confecționarea ștampilelor birourilor electorale de circumscripție și a ștampilelor de control ale secțiilor de votare.• Instituția Prefectului asigură transportul, ambalarea și distribuirea materialelor, a documentelor și a tipizatelor prevăzute de lege pentru desfășurarea procesului electoral.

• Ministerul Sănătății distribuie, prin intermediul Instituției Prefectului, către primari, materiale dezinfectante pentru sediile secțiilor de votare.

• Instituția Prefectului, cu sprijinul primarilor, asigură, prin personalul desemnat, odată cu predarea materialelor necesare desfășurării procesului electoral, predarea către președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare a măștilor de protecție ce vor fi utilizate de către membrii birourilor electorale ale secțiilor e votare și operatorii de calculator ai acestora.

• Instituția Prefectului, cu sprijinul primarilor, asigură, prin personalul tehnic al birourilor electorale ale secțiilor de votare, distribuirea a câte unei măști de protecție fiecărei persoane acreditate, delegat acreditat și alegător care se prezintă la secția de votare.

• Instituţia Prefectului asigură distribuirea pentru ziua votării a câte unei măşti de protecţie fiecărei persoane care face parte din personalul de pază sau din personalul tehnic al birourilor electorale ale secţiilor de votare .• Materialele de protecţie sanitară neutilizate se predau Instituţiei Prefectului, cu sprijinul primăriilor. Instituţia Prefectului predă materialele de protecţie sanitară neutilizate Ministerului Sănătăţii.

• Ministerul Sănătăţii asigură materialele dezinfectante pentru sediile secţiilor de votare şi coordonează prin Direcția de Sănătate Publică acţiunile de dezinsecţie a sediilor secţiilor de votare efectuate cu sprijinul Instituției Prefectului şi al primarilor înaintea începerii activităţii birourilor electorale ale secţiilor de votare și după finalizarea acesteia.

• Autoritatea Electorală Permanentă, cu sprijinul logistic al Instituției Prefectului, organizează în cel mai scurt timp instruirea primarilor şi al secretarilor comunelor, ai oraşelor, ai municipiilor şi ai sectoarelor municipiului Bucureşti şi cu privire la sarcinile ce le revin în vederea organizării şi desfășurării în bune condiţii a alegerilor locale. Totodată, Instituția Prefectului asigură condiţiile logistice necesare pentru organizarea sesiunilor de instruire a preşedinţilor de circumscripţie comunală, orăşenească, municipală şi ai birourilor electorale ale secţiilor de votare.

• Macheta fiecărui tip de buletin de vot, din fiecare circumscripţie electorală, este prezentată membrilor birourilor electorale de circumscripţie judeţeană până cel mai târziu cu 23 de zile înainte de data votării, prin grija prefectului.

• Instituţiile Prefectului, împreună cu preşedinţii comisiilor judeţene şi primarul general al municipiului Bucureşti, asigură personalul tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie a municipiului Bucureşti, în limita fondurilor alocate.

• După constituirea birourilor electorale de circumscripţie, prefecţii aduc la cunoştinţă publică sediile unde aceştia își desfăşoară activitatea, precum şi programul de activitate al acestora.

• La solicitarea scrisă a partidelor politice, alianţelor politice sau alianţelor electorale ori a organizaţiilor cetățenilor aparţinând minorităților naţionale care participă la alegeri, preşedintele tribunalului împreună cu prefectul întocmesc și pun la dispoziţia acestora, în termen de 24 de ore de la solicitare, lista cuprinzând datele necesare, pentru a fi contactaţi, ale preşedinţilor birourilor electorale de circumscripţie şi ale locţiitorilor acestora, precum şi adresele şi numerele de telefon ale sediilor birourilor electorale de circumscripţie.

• Biroul Electoral Central comunică prefecților semnele electorale, până la data rămânerii definitive a candidaturilor, în vederea imprimării lor pe buletinele de vot.

• Până cel mai târziu cu 15 zile înaintea datei votării, primarii, cu sprijinul prefectului, aduc la cunoștință publică numărul circumscripțiilor electorale, delimitarea și numerotarea fiecărei secții de votare, precum și sediile acestora.

• În termen de 24 de ore de la efectuarea tragerii la sorți, președinții birourilor electorale de circumscripție județeană, comunală, orășenească, municipală asigură comunicarea către prefect a ordinii pentru înscrierea pe buletinele de vot a listelor de candidați și a candidaților la funcția de primar, precum și a ordinii pentru candidații independenți.

• În vederea distribuirii timbrelor autocolante, Autoritatea Electorală Permanentă comunică prefecților și primarilor numărul alegătorilor care dețin cărți de identitate, înscriși în listele electorale permanente, pe fiecare secție de votare.

• Înainte de tipărirea buletinelor de vot, prin grija prefecţilor, un exemplar al primului tiraj pentru fiecare tip de buletin de vot, de fiecare circumscripţie electorală, este prezentat membrilor biroului electoral de circumscripţie judeţeană. Aceştia au dreptul să solicite prefectului retipărirea buletinelor de vot dacă, numele candidaţilor, semnul electoral sau denumirea partidelor politice, a alianţelor politice ori a alianţelor electorale sau organizaţii ale cetăţenilor aparținând minorităţilor naţionale care participă la alegeri sunt incorect imprimate sau nu sunt vizibile.

• Imprimare buletinelor de vot se realizează potrivit prevederilor art.12 din Legea nr.135/2020 . Pentru întreaga circumscripţie electorală, buletinele de vot sunt imprimate cu litere de aceeaşi mărime, aceleaşi caractere şi aceeaşi cerneală intr-un număr egal cu al alegătorilor înscriși pe listele electorale, cu un plus de 10%.

• Buletinele de vot şi celelalte materiale necesare votării (timbre autocolante , ştampile VOTAT) se distribuie circumscripţiilor electorale prin grija prefecţilor.Buletinele de vot şi celelalte materiale se preiau de către primar, împreuna cu preşedintele biroului electoral de circumscripţie, pe bază de proces-verbal, şi se păstrează în încăperi speciale, încuiate şi sigilate. Buletinele de vot şi celelalte materiale se predau preşedinţilor birourilor electorale ale secţiilor de votare, pe bază de proces-verbal, cel mai târziu în ziua alegerilor. Distribuirea si predarea buletinelor de vot se fac in pachete sigilate.

• Pentru menţinerea ordinii in localul secţiei de votare şi in împrejurimile acestuia, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare are la dispoziţie mijloacele de ordine necesare, puse la dispoziţie prin grija prefecţilor.Totodată, din punct de vedere al cheltuielilor necesare organizării procesului electoral, facem următoarele precizări:• Sumele necesare pentru finanţarea activităţilor ce urmează a fi derulate pentru pregătirea, organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale din anul 2020, vor fi asigurate în bugetele Instituţiei Prefectului după asimilarea bugetului Ministerului Afacerilor Interne, potrivit prevederilor art.54 din Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020.• Prefectul in calitatea acestuia de ordonator terţiar de credite are obligaţia, potrivit legii, de a angaja cheltuieli aferente pregătirii, organizării şi desfășurării alegerilor locale din anul 2020, numai potrivit destinaţiilor stabilite în art.7 alin (2) din Hotărârea Guvernului nr.578/2020, cu respectarea prevederilor Legii nr.115/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii 135/2020;

• Pentru asigurarea unei bune gestiuni financiare, prin respectarea principiilor de utilizare, in condiţiile de economicitate, eficienţă şi eficacitate, este necesară dimensionarea la minimul necesar a personalului tehnic auxiliar al birourilor electorale de circumscripţie, eventualele solicitări de suplimentare a fondului de indemnizaţiilor, fiind necesar a fi temeinic justificate de către preşedinţii birourilor electorale si însuşite de avizare de către prefecţi, prin raportarea strictă la sarcinile pe care le deţine această categorie de personal;

• La plata indemnizațiilor aferente diferitelor categorii de personal vor fi avute in vedere prevederile art. 14 din H.G. nr. 578/2020, fiind imperativ necesar ca listele de prezenţă aprobate sau avizate, şi puse in plată de către prefect să fie fidele realităţii activităţii desfășurate;• Pe parcursul derulării calendarului electoral, eventualele solicitări de virări, modificări sau suplimentări ale limitelor de cheltuieli vor fi transmise Direcției Generale Financiare, in vederea soluţionării acestora potrivit reglementărilor financiare în vigoare, cu încadrarea în plafoanele de cheltuieli aprobate prin HG nr.578/2020; Deschiderile de credite bugetare vor fi efectuate potrivit precizărilor ulterioare emise de către Direcţia Generală Financiară.

Exit mobile version