Scandal în ultima ședință de consiliu municipal din cauza taxelor și impozitelor locale. Primarul Ioan Turc acuză PSD de manipulare a opiniei publice: ” Nu majoram taxele si impozitele.

Scandal în ultima ședință de consiliu municipal din cauza taxelor și impozitelor locale. Primarul Ioan Turc acuză PSD de manipulare a opiniei publice: ” Nu majoram taxele si impozitele. Indexarea cu rata inflatiei este obligatorie. Este una din cele mai grosolane minciuni care mi-a fost dat să o văd și aud în spațiul public în ultimii ani”. Ieri, consilierii locali social-democrați nu au participat la ședință, cu excepția lui Alexandru Bria.

Scandal în ultima ședință de consiliu municipal din cauza taxelor și impozitelor locale. Primarul Ioan Turc acuză PSD de manipulare a opiniei publice, după ce, înainte de ședință, printr-un comunicat, consilierii municipali ai PSD au anunțat că nu vor vota niciun fel de creștere de taxe și impozite locale: ”PNL propune amendament la buget prin care NICIO taxă nu crește în 2024 dar la Bistrița Turc@USR majorează taxele și impozitele bistrițenilor în 2024. Știm că edilul s-a detașat de partid că-l trage în jos, dar puțină consecvență nu ar strica!  Consilierii PSD NU vor vota mâine nicio majorare, altfel am accepta indirect ca prețul pentru nefinalizarea proiectelor europene să fie plătit de bistrițeni! Responsabilitatea eșecului de nu închide la timp 6 proiecte europene este a domnului Turc și echipei sale (Hangan, Stan, consilieri, fotografi personali, etc)”, au scris cei din PSD.

O ședință furtunoasă

Așa cum era de așteptat, primarul Ioan Turc a reacționat atât în timpul ședinței cât și la radio Balada, în cadrul emisiunii ”După-amiaza în direct”: ”Este una din cele mai grosolane minciuni care mi-a fost dat să o văd și aud în spațiul public în ultimii ani. Chiar totul trebuie să aiba o limita. A veni cu asemenea aberatii, în vremea social media, când informația e la o apasare de buton, e prea mult. Nu majoram taxele si impozitele. Indexarea cu rata inflatiei este obligatorie. Noi, Consiliul Local  avem o obligatie, pentru că altfel se întamplă altceva. Daca nu este adoptata cu cel putin trei zile inainte de finalul anului, dacă nu aprobam nivelul taxelor si impozitelor locale in 2024 cu referire la rata inflatiei din 2022, cum prevede legea, ducem nivelul impozitelor si taxelor locale la maximum iar acum suntem la minim

Tot odată, consilierul municipal PSD, Augusta Săsărman, a transmis, într-o postare pe Facebook, un punct de vedere referitor la proiectul de hotărâre aprobat de Consiliul Local în şedinţa de joi, prin care se majorează taxele şi impozitele locale. Consilierii locali PSD nu au participat la vot.

“Dragi bistrițeni, astăzi (n.r – joi) a fost ședința de Consiliu Local în care dl Primar Turc & PNL +USR au împovărat traiul bistriţenilor pe anul 2024 fără să clipească. Decizia de majorare a taxelor și impozitelor locale vă aparține, domnule primar și stimați colegi din majoritate! Și ca să nu fie niciun dubiu asupra atitudinii noastre, tocmai ca să știe toată lumea că decizia aceasta s-a luat exclusiv de către consilierii PNL-USR-Verzi-UDMR”, a transmis Augusta Săsărman. Nu acceptăm să transferați costul nerealizării proiectelor europene pe umerii bistrițenilor! Dacă ați avut bani de maşini second-hand și patinoare nefolosite de 10 miliarde, puteati găsi alte soluții să acoperiți găurile din buget create chiar de voi.

PS: Domnule Turc, v-ați consultat cu șefii dvs de la București înainte să majorați tot ce-ați prins? Parcă politica PNL era împotriva a ceea ce dvs tocmai ați făcut”, a transmis Augusta Săsărman.

Ce se spune în PROIECTUL DE HOTĂRÂRE ADOPTAT DE CONSILIUL MUNICIPAL cu privire la tXELE ȘI IMPOZITELE LOCALE:

H O T Ă R Â R E

privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiul Bistriţa în anul 2024

 

Consiliul local al municipiului Bistriţa, întrunit în şedinţă ordinară în data de ____________;

având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 109059/02.11.2023 al Primarului municipiului Bistriţa;

Raportul comun nr. 109053/02.11.2023 al Direcţiei Economice şi al Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;

Avizul _______ nr. __________ / _________ al Comisiei economice;

Avizul________nr. __________/__________ al Comisiei juridice;

Anunţul nr.112028/10.11.2023 cu privire la afişarea proiectului de hotărâre;

Procesul-verbal de afişare nr.112028/10.11.2023;

Procesul-verbal nr._______________ încheiat cu ocazia împlinirii termenului de supunere la transparența decizională a proiectului de hotărâre;

în conformitate cu:

prevederile art. 9 pct.3 Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 noiembrie 1985 şi ratificată prin Legea nr. 199/1997;

prevederile Titlului IX, art. 453-495 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional – secţiunea a IV-a – Reţeaua de localităţi, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile art. 266 alin.(6), alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr.1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situaţiile financiare anuale individuale şi situaţiile financiare anuale consolidate, cu modificările şi completările ulterioare;

prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 144/2014 privind încadrarea pe zone de fiscalitate a teritoriului administrativ al municipiului Bistriţa;

prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”c”, art.139 alin.(3) lit.”c”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

ART.1. – (1) Se stabilește impozitul pe clădirile rezidențiale şi clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirii, determinată potrivit criteriilor şi normelor de evaluare prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se stabilește impozitul pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice prin aplicarea cotei de 0,5% asupra valorii care poate fi:

 1. a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referință, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă, acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor;
 2. b) valoarea finală a lucrărilor de construcții, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință;
 3. c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referință. În situația în care nu este precizată valoarea, se utilizează ultima valoare înregistrată în baza de date a organului fiscal.

(3) Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activități din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nerezidențiale nu poate fi calculată conform prevederilor alin.(2), impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform alin.(1).

(5) În cazul clădirilor cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice, când proprietarul nu declară la organul fiscal suprafața folosită în scop nerezidențial, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 0,3% asupra valorii impozabile determinate conform alin. 1).

ART.2. – Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor juridice pentru anul 2024 se stabilește după cum urmează:

(1) Prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii impozabile a clădirilor nerezidențiale şi respectiv a cotei de 0,08% asupra valorii impozabile a clădirilor rezidențiale:

 1. a) care au fost dobândite începând cu data de 01.01.2019;
 2. b) care au fost dobândite anterior datei de 01.01.2019, dar a căror valoare impozabilă a fost reevaluată/actualizată pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință.

(2) Prin aplicarea cotei de 5% asupra valorii impozabile a clădirilor dobândite înainte de 01.01.2019, dar a căror valoare de inventar nu a fost reevaluată/actualizată conform standardelor de evaluare a bunurilor aflate în vigoare, cu condiţia ca proprietarul clădirii să fi fost notificat de către organul fiscal competent despre posibilitatea depunerii raportului de evaluare. Notificarea se comunică proprietarului clădirii prin publicarea acesteia în spaţiul privat virtual sau prin poştă, în cazul contribuabililor care nu sunt înrolaţi în spaţiul privat virtual. Termenul până la care trebuie comunicată notificarea este 31 octombrie a anului curent pentru impozitul datorat începând cu anul următor.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

(5) Impozitul pe clădirile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

(6) Se acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei pe clădiri datorate pentru:

 1. a) clădirile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ;
 2. b) clădirile la care proprietarii au executat pe cheltuială proprie lucrări de intervenţie pentru creşterea performanţei energetice, pe baza procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, întocmit în condiţiile legii, prin care se constată realizarea măsurilor de intervenţie recomandate de către auditorul energetic în certificatul de performanţă energetică sau, după caz, în raportul de audit energetic, astfel cum este prevăzut în Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.18/2009 privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 158/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

(7) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe clădiri pentru:

 1. clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, altele decât cele prevăzute la art.456 alin.(1) lit.”x” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
 2. clădirile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 3. clădirea folosită ca domiciliu şi/sau alte clădiri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit.”b” şi art. 4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 4. clădirea nouă cu destinaţie de locuinţă, realizată în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirea cu destinaţie de locuinţă, realizată pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr.19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
 5. clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;
 6. clădirile folosite pentru desfășurarea de activități sportive, inclusiv clădirile care asigură funcționarea bazelor sportive.

(8) Reducerea, respectiv scutirile de la plata impozitului/taxei pe clădiri, stabilite conform alin.(6) şi alin.(7), se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 2024, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

(9) Declararea clădirilor în scop fiscal nu este condiţionată de înregistrarea acestor imobile la oficiile de cadastru şi publicitate imobiliară.

(10) Depunerea declaraţiilor fiscale reprezintă o obligaţie şi în cazul persoanelor care beneficiază de scutiri sau reduceri de la plata impozitului sau a taxei pe clădiri.

ART.3. – Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren, pe ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone, pentru persoanele fizice care deţin în proprietate teren în intravilanul localităţii, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.4. – Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă anuală pe hectar de teren, pe ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone, pentru persoanele juridice care deţin în proprietate teren în intravilanul localităţii, conform anexei nr. 2a care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.5. – Se stabileşte impozitul pe teren în sumă fixă pe hectar de teren, pe ranguri de localităţi, categorii de folosinţă şi pe zone pentru persoanele fizice şi juridice care deţin în proprietate teren în extravilanul localităţii, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.6. – (1) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a municipiului, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entităţi, altele decât cele de drept public, se stabileşte taxa pe teren, care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe teren, conform art. 3-5. În cazul transmiterii ulterioare altor entităţi a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relaţia contractuală cu persoana de drept public.

(2) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabileşte proporţional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosinţă. Pentru fracţiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporţional cu numărul de zile din luna respectivă.

(3) În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosinţă ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporţional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.

(4) Impozitul pe terenurile aflate în proprietatea persoanelor fizice şi juridice care sunt utilizate pentru prestarea de servicii turistice, pe o durată de cel mult 180 de zile consecutive sau cumulate, în cursul unui an calendaristic, se reduce cu 50%. Reducerea se aplică în anul fiscal următor celui în care este îndeplinită această condiţie.

(5) Se acordă reducerea cu 50% a impozitului/taxei datorate pentru terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţile fără scop lucrativ.

(6) Se acordă scutirea impozitului/taxei pe teren pentru:

 1. terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
 2. terenurile aferente clădirii de domiciliu şi/sau alte terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin.(1) lit.”b” şi art.4 alin.(1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. terenurile aferente clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru perioada pentru care proprietarul menţine afectaţiunea de interes public;

(7) Reducerea, respectiv scutirile de la plata impozitului/taxei pe teren, stabilite conform alin.(5) şi alin.(6) se aplică începând cu data de 1 ianuarie a anului 2024, persoanelor care deţin documente justificative emise până la data de 31 decembrie a anului fiscal anterior, şi care sunt depuse la compartimentele de specialitate ale autorităţilor publice locale, până la data de 31 martie, inclusiv.

ART.7. – (1) Se aprobă majorarea cu până la 500%, începând cu al treilea an, a impozitului pentru terenurile agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, potrivit art. 489 alin.(4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) Se aprobă majorarea cu până la 500% a impozitului pentru clădirile şi terenurile neîngrijite situate în intravilanul municipiului Bistriţa, potrivit art. 489 alin.(5) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Regulamentul de aplicare a majorărilor prevăzute la alin.(1) şi alin.(2) se va abroba prin hotărâre a Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

ART.8. – (1) Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport cu tracţiune mecanică care aparţin contribuabililor persoane fizice şi juridice, în funcţie de capacitatea cilindrică a motorului, pentru fiecare 200 cmc sau fracţiune din aceasta, sau masa totală maximă autorizată, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) În cazul unui ataș, impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul datorat pentru motocicletele respective.

(3) În cazul mijloacelor de transport hibride, impozitul se reduce cu 100%.

ART.9. – Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pe apă deţinute de persoanele fizice şi juridice, conform anexei nr. 5 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.10. – Se stabileşte impozitul pe mijloacele de transport pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone, conform anexei nr. 6 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.11. – (1) Se stabileşte taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, avizelor şi autorizaţiilor în domeniul construcţiilor, conform anexei nr. 7 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se acordă scutirea taxelor de autorizare pentru lucrări de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, astfel cum sunt definite în Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările ulterioare, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial aceste lucrări pe cheltuială proprie. Scutirea se acordă în condiţiile în care proprietarul utilizează bunul imobil numai pentru activităţi necomerciale sau, în mod direct, numai pentru locuit.

(3) Se acordă reducerea cu 50% a taxelor de autorizare pentru lucrările destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii.

ART.12. – Se stabileşte taxa pentru eliberarea autorizaţiilor de orice fel, cu excepţia celor din domeniul construcţiilor, conform anexei nr. 8 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.13. – Se stabileşte taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate, conform anexei nr. 9 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.14. – Se stabileşte impozitul pe spectacole pentru persoanele care organizează o manifestare artistică, o competiţie sportivă sau altă activitate distractivă, conform anexei nr. 10 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.15. – Se stabilesc taxele pentru folosirea locurilor publice, conform anexelor nr.11, nr.11a, nr.11b şi nr.11c care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.16. – Se stabileşte taxa pentru îndeplinirea procedurii de divorţ pe cale administrativă conform anexei nr. 12 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 17 – Se stabilește taxa de vizitare a Turnului Bisericii Evanghelice conform anexei nr. 13 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.18. – Se aprobă procedura de acordare a facilităţilor fiscale aprobate de către Consiliul local al municipiului Bistriţa pentru anul 2024 conform anexei nr. 14 care face parte integranta din prezenta hotărâre.

ART.19. – Contravenţiile la regimul taxelor şi impozitelor locale sunt cele stabilite şi sancţionate prin Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

ART.20. – (1) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, consiliul local acordă o bonificaţie de 10%.

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), bonificaţia nu se acordă dacă fiecare din aceste categorii de impozite este de până la 50 lei inclusiv, situaţie în care legea prevede obligativitatea achitării integrale a acestora până la data de 31 martie a anului fiscal.

ART.21. – Se aprobă anularea creanţelor fiscale restante şi a accesoriilor aferente acestora, în sume mai mici de 5 lei, aflate în sold la data de 31 decembrie 2023.

ART.22.– Lista actelor normative/hotărârilor consiliului local, prin care sunt instituite/stabilite impozite şi taxe sau care au impact asupra impozitelor şi taxelor locale, pe perioada termenului de prescripţie a dreptului organului fiscal de a stabili creanţe fiscale este prevăzută ȋn anexa nr. 15, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.23. – Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 01 ianuarie 2024.

ART.24. – Orice modificare a legislației incidente în domeniu, modifică de drept prevederile prezentei hotărâri.

ART.25. – Primarul municipiului Bistriţa, prin direcţiile şi compartimentele de specialitate vor aduce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART.26. – Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul local al municipiului Bistrița în ședința ordinară cu respectarea art.139 alin.(3) lit.”c” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, respectiv cu un număr de _____ voturi „pentru”, ____ voturi „împotrivă”, ____ abţineri.

ART.27. – Secretarul General al municipiului Bistriţa, prin Compartimentul Pregătire Documente, Contencios va comunica prezenta hotărâre:

 • Direcţiei Economice;
 • Direcţiei Patrimoniu;
 • Direcţiei de Infrastructură și Servicii Bistriţa;
 • Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziții Publice;
 • Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Bistriţa – Serviciul evidenţa persoanelor;
 • Serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor al municipiului Bistriţa – Serviciul stare civilă;
 • Serviciul Politici Publice Educație, Tineret, Turism și Sport
 • Arhitectului Şef al Municipiului;
 • Poliţiei Locale a Municipiului Bistriţa;
 • Primarului municipiului Bistriţa;
 • Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud.

 

       PROIECT DE HOTĂRÂRE INIŢIAT DE            AVIZ DE LEGALITATE

                           PRIMAR,                                       SECRETAR GENERAL,

                       IOAN TURC                                         FLOARE GAFTONE

 

 

 

 

 

 

 

 

Share

Facebook
WhatsApp
Email
Print

LATEST POSTS

Advertisement
Colecteaza Selectiv
Editors Picks
Latest Posts