CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud scoate mai multe posturi la concurs

Clubul Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud cu sediul în municipiul Bistriţa, Str.General Grigore Bălan nr.11, parter, sala 18, organizează concurs în data de 28.10.2022 pentru ocuparea funcţiilor contractuale vacante din cadrul instituţiei.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant persoana trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Funcţiile contractuale vacante pentru care se organizează concursul de recrutare sunt: 1. Șef Serviciu, gradul II, S – 1 post de conducere ȋn cadrul Serviciului Complex Sportiv Polivalent, Administrare Patrimoniu Sportiv; 2.Referent, Gr.II, M -1 post de execuție în cadrul Serviciului Complex Sportiv Polivalent, Administrare Patrimoniu Sportiv; Condiţiile generale sunt cele prevăzute la art. 3 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Condiţii specifice:

1. Șef serviciu, Gr.II, S :  studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul educație fizică și sport  vechime în muncă – minim 5 ani  vechime în specialitatea studiilor– minim 5 ani 2

2. Referent, Gr.II, M:

 studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat

 vechime în muncă – minim 3 ani  vechime în specialitatea studiilor– minim 1 an

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 20.10.2022 ora 16.00 termenul limită de depunere a dosarelor;  28.10.2022, ora 10.00: proba scrisă;

 Proba interviu se susţine într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise. Concursul de ocupare a funcţiilor contractuale vacante se va desfăşura astfel:  în termen de 2 zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor de înscriere – selecţia dosarelor;  în data de 28.10.2022, ora 10:00 proba scrisă; – într-un termen de maximum 4 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise va avea loc interviul, iar rezultatele se afişează în termen de o zi lucrătoare de la data finalizării fiecărei probe.

Probele concursului organizat pentru ocuparea funcţiilor contractuale de vacante, se vor susţine la sediul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud , Bistriţa, Str.General Grigore Bălan nr.11, parter, sala 18.

Dosarele de înscriere la concurs trebuie să conţină în mod obligatoriu documentele prevăzute la art.6 din Anexa la Hotărârea Guvernului nr.286/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi se depun în termen de 10 zile lucrătoare de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, respectiv de la data de 06.10.2022 până la data de 20.10.2022, ora 16:00, la sala 18, sediul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud.

Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia stabilită se afişează la sediul şi pe site-ul Clubului Sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa-Năsăud: www.gloria2018.ro. Relaţii suplimentare: persoană de contact – doamna Feldiorean DanielaMargareta, Expert, tel.0741/565624, e-mail:daniela.feldiorean@gloria2018.ro din cadrul Clubului sportiv „GLORIA 2018” Bistriţa–Năsăud, Bistriţa, Str.General Grigore Balan, nr.11, parter, sala 18.

Share

Facebook
WhatsApp
Email
Print

LATEST POSTS

Advertisement
Colecteaza Selectiv
Editors Picks
Latest Posts